Jindřichov

Obec Jindřichov u Šumperka byla založena v roce 1953 a od tohoto data je součástí okresu Šumperk, i když jméno Jindřichov se poprvé objevuje koncem roku 1862. Dokazuje to listina podání tehdejšímu c.k. okresnímu úřadu ve Vizmberku (nyní Loučná) ze dne 25. 11. 1862 a vyřízení okresního úřadu ze dne 10. 12. 1862. Tak se jmenovala malá osada kolem papírny, která se v tomto roce začala budovat v místech vodního mlýna. První písemná zmínka o Habarticích, nejstarší doložené vesnici dnešní obce, obce pochází z roku 1351. Samotný Jindřichov vznikl na katastrálním území Pustých Žibřidovic po roce 1862, kdy byla z tamějšího mlýna vybudována papírna. Obcí se stal Jindřichov v roce 1949, kdy k němu byly připojeny Pusté Žibřidovice s částmi Sklená a Potůčník a vesnice Pleče, která byla součástí Habartic. V roce 1953 byl Potůčník připojen k Hanušovicím. V roce 1976 byly k Jindřichovu připojeny Nové Losiny s osadami Labe a Josefová (tato osada po válce v podstatě zanikla) a Habartice s osadou Rudkov, dále byl připojen Pekařov, do té doby část obce Bukovice, které byly v tomto roce připojeny k Velkým Losinám. 

 

 

Obec vznikla sloučením osady Pleče (část obce Habartice), celé obce Pusté Žibřidovice s osadami Pekařov a Sklenné, části Hanušovic, Vikantic a Nových Losin. Každá tato část má svou historii. V roce 2000 oslavily Pusté Žibřidovice 675 let od svého založení. 

 

V roce 1968 pak byly k Jindřichovu připojeny Habartice a v roce 1976 zbývající část Nových Losin s osadami Labe a Františkovem, takže na počátku 80. let měl Jindřichov 1472 obyvatel a rozlohu 48,5 km2. Na rozvoji obce se největší měrou podílela továrna na celulozu a papír a to hlavně cílevědomou výstavbou bytů pro své zaměstnance. V roce 1951 bylo v nových lokalitách Kozmálov (podle jména gen. ředitele Kozmála) a Rakousko (podle typu domů zakoupených v Rakousku) předáno k užívání rodinám zaměstnanců papírny a celulozky prvních 52 bytů. V roce 1961 postavil závod dalších 12 domů se 48 byty v Nové Kolonii, k nimž ještě na přelomu roku 1970 přibylo 6 panelových bytů na sídlišti Rakousko a 5 panelových rodinných domků u Nové Kolonie. V roce l981 byly postaveny 2 domy typu okál se čtyřmi bytovými jednotkami. V roce 1981 bylo dokončeno dalších 16 bytů a na jaře 1982 32 bytů formou družstva. V roce 1965 byla dokončena výstavba mateřské školy, jeslí a zdravotního střediska nad pilou, kde je dnes škola pro 1.-5. r ročník, mateřská škola, školní kuchyně a zdravotní středisko obvodního lékaře, zubní ordinace, ordinace dětského lékaře a poradna pro ženy. V roce 1992 byly dokončeny panelové domy nad Starou kolonií. 2 domy družstevní se 46 byty a 1 státní s 23 byty, čímž byla na delší dobu vyřešena bytová krize. 

 

O své zaměstnance se staralo i vedení státního statku a postavilo 2 domy s deseti byty v roce 1973. V jednotlivých částech Jindřichova občané svépomocí postavili v r 1976 - 78 Kulturní dům, kam se přestěhovaly kanceláře Národního výboru, vybavila se prostorná zasedací místnost, v přízemí je tělocvična s jevištěm a pohostinství. V létech 1982 - 84 byl vybudován Dům služeb, kde je umístěna pošta, lékárna, cukrárna, kadeřnictví, prodejna novin, drogerie, místní knihovna a klubovna Klubu důchodců. V Pustých Žibřidovicích byla postavena prodejna potravin v Okále a naproti pohostinství s prodejnou masa v přízemi. Oba objekty byly odprodány Jednotě a v současné době jsou mimo provoz. 

Po osvobození byly 2 školy v Habarticích, jedna nahoře u kostela, která byla předána Státnímu statku a sloužila jako noclehárna pro brigády na žně a brambory, druhá v Plečích, která byla pro nedostatek žáků uzavřena a v současné době se přestavuje a vznikne tam 10 bytů. Další škola v Pustých Žibřidovicích byla taktéž uzavřena a byla přestavěna na byty. Škola v Nových Losinách byla přeměněna na Dům důchodců v roce l982 a ve třinácti pokojích je 14 lůžek.  

V Jindřichově jsou 3 kostely - Pusté Žibřidovice, Nové Losiny a Habartice a malý kostelík na Pekařově. U kostelů v Pustých Žibřidovicich a Nových Losinách byly fary, ty byly prodány a slouží rekreaci. Pohostinství bylo v Habarticích zrušeno, restaurace U nádraží dosud slouží a přibyla tam prodejna potravin, prodej potravin byl obnoven v Nových Losinách a v Pustých Žibřidovicích. 

 

Státní statky vybudovaly třídírnu a sklad brambor, prostorné haly a kanceláře v Pustých Žibřidovicích, v roce 1963 byla dokončena montáž kravína k ustájení 900 kusů hovězího dobytka. V současné době objekty chátrají a pomalu se rozpadají. V továrně papírny objekty dosud slouží svému účelu závodní kuchyně. Zrušeny byly objekty u státního statku na farmě v Pustých Žibřidovicích a Habarticích. Nedostatkem je, že v obci byl ukončen prodej masa a zeleniny. 

 Pekařov

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie byla postavena obyvateli Pekařova v první polovině 19. století. Kromě pravidelných mší se tu odehrávaly pohřby a svatby. Kaple přestala být využívaná po nuceném odchodu německých obyvatel po 2. světové válce, v roce 1946. Obec potkal osud společný mnoha vesnicím v českém pohraničí – opuštěná obydlí se nepodařilo dostatečně znovu osídlit (obyvatelé přišedší z naprosto odlišného kulturního prostředí nedokázali podhorskou oblast obývat a záhy, poté co většinou několik domů vybydlili, odešli jinam) a velká část budov byla koncem 50. let srovnána se zemí. Zůstalo jen několik domů, které dnes slouží výhradně k rekreačním účelům. Naštěstí kaple demolici unikla, přestože nebyla využívána. 

 

Ale nezájem, který kapli uchránil před rabováním, se jí stal osudným po roce 1989. Přestože do počátku 90. let byly provedeny pouze dílčí opravy střechy a střešní krytiny kaple, nebyl její celkový stav ještě havarijní. Během 90. let nastal rychlý obrat – do objektu začalo zatékat, objevila se dřevomorka a krom několika předmětů byl celý interiér postupně vykraden. 

 

Projekt obnovy této kaple je realizován od podzimu 2003 občanským sdružením spolu s obcí Jindřichov, vlastníkem kaple, a s mnoha obyvateli údolí Desné, kteří svůj zájem projevili nezištnou pomocí. Na opravě se opakovaně podílely skautské oddíly ze Šumperka, Prahy a Kroměříže. V kapli jsou příležitostně pořádány benefiční koncerty, ale mezi největší akce pořádané na podporu projektu patří Pekařovská pouť, která se odehrává vždy v polovině srpna ku příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie. Každým rokem se přímo v Pekařově připravuje divadelní představení, které se provede jedinkrát právě během poutě.