Smrčina

Rozkládá se asi 1,5 km severovýchodně od obce Sobotín, v opuštěném jámovém lomu po těžbě krupníku. Přístup po modře značené turistické cestě ze Sobotína na Klepáčov a sedlo Skřítek a po červeně značené cestě ze Sobotína a údolí Merty na Klepáčov a Skřítek.
V okolí vystupují chloritické a aktinolitické břidlice a středně zrnité amfibolity. Střední halda pochází z těžby ložiskové polohy krupníkové suroviny. Krupník je přeměněná hornina složená z mastku s příměsí chloritu, dolomitu, magnesitu, popř. křemene, používal se k výrobě žárovzdorných nádob a cihel. Na jižní straně lomu je štola, která vede k haldě pod lomem a je nepřístupná. PP Smrčina - F89
Zdroj. navrcholu.cz
 
Území je opatřeno informační tabulí naučné mineralogické stezky Sobotín -Maršíkov, která prochází řadou mineralogicky pozoruhodných lokalit v blízkém okolí Smrčiny. U nás i ve Střední Evropě jsou známy zdejší nálezy, doklady tzv. mineralizace alpského typu. Tyto minerály vznikaly hydrotermálními procesy v puklinách různých hornin, zde převážně amfibolických rul. Nalezeny tu byly krystaly epidotu, apatitu, prehnitu, albitu, adularu, titanitu, (lokalita Pfarreb), chrysoberylu, gahnitu, bismutitu (lokalita Rasovna) aj.