Nejdůležitější události Ruční papírny
 

1562 založení papírny v Šumperku olomouckým papírníkem Janem Bauernfeindem

1589 Jan mladší ze Žerotína dokončil výstavbu svého nového sídla – pozdně renesančního zámku ve Velkých Losinách; počátek hospodářského rozvoje panství – pivovar, pily, mlýny, vrchnostenské dvory, lesní hospodářství, lázeňství – losinské sirné lázně

1591 poslední archivní zmínka o vrchnostenském obilním mlýnu na vodním náhonu, spojujícím řeky Desnou a Losinku

1591–1596 období přestavby obilního mlýna na náhonu na vrchnostenskou papírnu

1596 nejstarší dosud nalezená losinská průsvitka v podobě žerotínského lva – první nepřímý doklad existence papírenské manufaktury ve Velkých Losinách

1598 nález druhé a třetí nejstarší losinské průsvitky s žerotínským heraldickým motivem a iniciálami J S Z Z – Jana staršího ze Žerotína (+1608)

1603 nejstarší písemná zpráva o již pracující papírně – žerotínská vrchnost manufakturu prodává papírníkovi Ondřeji Klugovi za 150 tolarů a roční činži

1673 sňatkem s Barborou Schnellerovou, vdovou po losinském papírníkovi, se majitelem a papírnickým mistrem ve Velkých Losinách stává Kryštof Göttlicher

1679 papírníkova manželka Barbora Göttlicherová obviněna z čarodějnictví a 5.9.1680 upálena jako jedna z prvních obětí losinských čarodějnických inkvizičních procesů (1678 – 1693)

1692 papírník Daniel Bittner prodává za 780 zlatých zchátralý a zadlužený podnik zpět žerotínské vrchnosti

1704 vrchnostenská správa investuje do oprav papírenských stoup, je pořízena nová čerpací káď, zděná studna, dláždění a nová okna, ke hlazení papíru pořízena železná hladící palice s deskou o váze 90 funtů (cca 45 kg)

1729 rekonstrukce podstatné části papírny nákladem 241 zlatých; Žerotínové kromě opravy budov pořizují nový převratný vynález – dřevěný holandr na přípravu papíroviny; nejstarší doklad existence tohoto zařízení v papírnách na Moravě

1750 ruční papírna ročním výnosem 200 zlatých patří k nejvýnosnějším vrchnostenským podnikům na panství

1778 hrabě Jan Ludvík ze Žerotína znovu prodává papírnu za 400 zl. a 230 zl. roční činže dosavadnímu nájemci Matyáši Wernerovi ml.; v inventáři papírny se nachází 1 holandr, 1 řezačka na hadry a 2 čerpací kádě

1795 krátké období rozkvětu papírny ukončeno smrtí papírníka Wernera, správu podniku přebírá vdova Anna Wernerová s tovaryši

1825 dokončena výstavba pozdně barokní hlavní budovy losinské papírny s klasicistním průčelím a typickými mansardovými střechami; nedobře uvážená výše stavebních nákladů byla jednou z příčin úpadku podniku

1830 papírník František Sterz v důsledku špatného hospodaření prodává v konkursním řízení zadlužený podnik největším věřitelům – rodině Schmidtů, výrobcům plátna ve Štítech

1840 papírna má v provozu 3 holandry a 3 čerpací kádě, pracuje zde 14 dělníků, roční produkce činí pouze 1500 rysů kancelářských a konceptních papírů – příčinou neutěšeného stavu je počínající hluboká výrobní a odbytová krize způsobená nastupující konkurencí průmyslové výroby papíru;

papírník Philip Wenzel zřizuje vedle výroby papíru v objektu papírny bělidlo plátna a apreturní dílny – v provozu do roku 1910

1860 založena firma „Ant.J.Schmidt´s Söhne – Leinen und Baumwollewaren Erzeugung in Gross Ullersdorf“ (Synové A.Schmidta – výroba lněného a bavlněného zboží ve Velkých Losinách); podnik se orientuje především na výrobu a úpravu plátna, zpracování textilního zboží; omezená produkce ručního papíru slouží jako obalový materiál na textilní výrobky

1881 objevení vynikajících filtračních vlastností neklíženého losinského papíru – impuls ke znovuoživení výroby; filtrační papír oceněn zlatou medailí na 1.mezinárodní farmaceutické výstavě v australském Melbourne

1882 pro rozšiřující se výrobu papíru zřízena filiálka v nedalekých Vernířovicích se 2 čerpacími káděmi; papírna má v provozu celkem 5 čerpacích kádí

1896 modernizace technologických postupů ve výrobě papíru – výstavba kotelny s parním kotlem, zavedeno vaření hadrů s vápnem nebo sodou v rotujícím, parou vyhřívaném vařáku

1913 instalace Francisovy vodní turbiny (42 Hp) s elektrickým generátorem 50kW na náhonu papírny

1945 po skončení 2.světové války majetek firmy „Ant.J.Schmidt´s Söhne“ – ruční výroba papíru, mechanická tkalcovna plátna, polní hospodářství a elektrárna – v plném rozsahu dle prezidentských dekretů zkonfiskován; zavedena národní správa

1949 Ruční papírna ve Velkých Losinách součástí národního podniku Olšanské papírny se sídlem v Olšanech u Šumperka

1954 nerentabilní produkce ručního papíru je důvodem k úvahám o zastavení jeho výroby; dělníci z papírny a významní čeští výtvarní umělci bojují za záchranu památky a udržení výroby

1960 v papírně pracuje ve dvousměnném provozu 25 zaměstnanců; roční produkce činí 92 tun filtrační pivovarské hmoty a 10 tun ručních papírů

1962 výroba papíru ze starých hadrů (třídění, čištění, sekání, vaření a bělení) nahrazena zpracováním bavlněného odpadu z přádelen (bavlněný linters) a lněné hadroviny

1974 areál Ruční papírny pro svou ojedinělou kulturní a technickou hodnotu zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek; zahájeny projekční práce na připravované generální rekonstrukci

1975 zahájení oprav rozsáhlého areálu papírenských objektů

1983 studie celkové rekonstrukce areálu papírny s rozpočtem 22 mil. Kčs

1987 vybudování expozic dějin papírenské výroby a zřízení Muzea papíru v objektu papírny; zpřístupnění objektu kulturní a technické památky veřejnosti

1993 privatizace Ruční papírny – firmou LEVIA, s.r.o.

1996 nezdařený privatizační proces ukončen návratem Ruční papírny do organizační struktury papírenské společnosti Olšanské papírny, a.s.;

1996 400.výročí trvání nepřetržité výroby ručního papíru ve Velkých Losinách – u příležitosti významného jubilea dokončena další rozsáhlá etapa oprav (rekonstrukce fasád hlavního objektu papírny, zřízení Galerie muzea papíru, exteriérové úpravy vstupu do areálu kulturní památky)

1997 povodeň v červenci postihla vodní hospodářství papírny – zničen jez na řece Desné a technický systém zásobování papírenského náhonu vodou

1999 dosavadní produkce ručně čerpaných papírů postupně rozšiřována o sortiment výrobků s polygrafickým zpracováním

2002 Ruční papírna prohlášena vládou České republiky Národní kulturní památkou; další etapa náročné rekonstrukce výrobních objektů v celkovém nákladu 7,2 mil. Kč (opravy šindelových střech, sanace zdiva a opravy podlah, generální oprava centrálního vytápění, opravy fasád)

2003 celková oprava objektu kotelny, sanace zdiva a konzervace původního parního kotle typu Fairbanks z roku 1896

2004 oprava střechy a komínů hlavní budovy papírny, zahájení rekonstrukce objektu skladových prostor a služeb návštěvníkům ve vstupní části areálu papírny – oprava krovů a výměna šindelové krytiny; modernizace pracoviště tiskárny – rozšíření o ofsetovou technologii;

2005 celková rekonstrukce krovů a obnova šindelové krytiny objektu muzejní galerie; plánované rozšíření výstavních prostor o nově zpřístupněné druhé a třetí nadzemního podlaží.

2006 provoz ruční papírny přebírá samostatná akciová společnost Ruční papírna Velké Losiny a.s.

2006 v objektu galerie otevřena nová reprezentační prodejna a v rekonstruovaných půdních podlažích nové výstavní prostory; současně byla pro návštěvníky otevřena i nová stylová restaurace „LOSÍN“, která vznikla adaptací původně hospodářského objektu ve vstupní části areálu papírny

2007 v hlavní návštěvní sezóně (červenec – září) byl pro návštěvníky zpřístupněn druhý prohlídkový okruh s možností poznání dalších technických zajímavostí papírenské manufaktury.