Rudné doly Jeseník závod Horný Benešov

Průzkum ložiska Ag-Pb-Zn rud Horní Benešov začal v roce 1949, avšak důlní průzkum byl zahájen až v roce 1951, kdy bylo zahájeno zmáhání staré Jánské šachty, a v roce 1953, kdy bylo zahájeno hloubení průzkumné jámy Josef. Z těchto děl pokračovalo směrné a hloubkové řešení ložiska. V roce 1959 byl ukončen výpočet zásob a na jeho základě se zahájily první práce investiční povahy.

V podloží ložiska se vyhloubila Nová jáma až na 5.patro do hloubky 180 m. Výstavba závodu, která zahrnovala flotační úpravnu, odkaliště, sociální budovu a další pomocné povrchové objekty, byla zahájena v roce 1961. Zkušební provoz úpravny byl zahájen v roce 1963 a projektovaných parametrů bylo dosaženo krátce po záběhu.

Průzkum na ložisku pokračoval soustavně i po zahájení těžby. Potvrdil se hloubkový vývoj ložiska a Nová jáma byla v letech 1966 až 1968 prohloubena o dalších 180 m na 9.patro. Koncem roku 1974 byl zjištěn průzkumem pod 9.patrem v centrální části ložiska mimořádně příznivý vývoj do hloubky, a proto byla v letech 1976 až 1978 Nová jáma prohloubena až na 13.patro na celkovou hloubku 540 m.

Jako dobývací metoda byl uplatněn mezipatrový zával a především dobývání otevřenou komorou. následné řízené zavalování vydobytých prostor se na povrchu projevilo propadlinami. trhliny v terénu zasáhly i mimo oblast vymezenou zálomovými úhly a narušily některé objekty povrchové zástavby. Následkem pohybů v podloží ložiska došlo v roce 1978 k havárii těžního stroje. Bylo nutné vybudovat novou strojovnu a osadit těžní stroj s dosahem až na 13.patro, který dovolí také výměnu dvouetážových klecí na tříetážové. Tyto práce byly ukončeny v roce 1980.

Poklesové projevy tvořily také řadu komunikací pro přítok povrchových vod do dolu. Dne 22.7.1977 přítok vody z propadlin dosáhl až 10 000 l/min a zatopil 9.patro. To dalo podnět k tomu, aby na povrchu byly k odvedení vod vybudovány obtokové kanály.

V roce 1982 byla vyhloubena na ložisku Nová jáma Josef, která ale nebyla uvedena do provozu. Dále probíhala rekonstrukce odkaliště, dílen a sociálně správní budovy.

Těžba na závodě byla zastavena 6.3.1992

Zdroj: podzemí.cz